Srebrna sieć

Projekt realizowany od kwietnia 2018 do grudnia 2020

RPPM.06.02.02-22-0027/1700

Srebrna Sieć to projekt realizowany od kwietnia 2018 do grudnia 2020. Projekt partnerski realizowany przez 11 podmiotów, umożliwiający 250 os niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem w wieku 60+ 168K,72M (GD) oraz ich opiekunom fakt (140 os) dostęp do wysokiej jakości dopasowanych i zindywidualizowanych usług społecznych Powstanie 259 trwałych miejsc świadczenia zdeinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych(UO)-teleopieka, rehabilitacja domowa, sąsiedzkie usług opiekuńczych, które odpowiadają faktycznej i prognozowanej potrzebie z lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usług społecznych (LD) przyjętej zarządzeniami PW 139/2017 P1 86/2017, P2 57/2017 P3 90/2017 P4 151/2017 P5 0050.416.2017 P6 119/2017 P7 347/2017 i P8 Uchw74/2017. W 8 gminach WP powstanie zintegrowany lokalny system UO wykorzystujący nowoczesne, zdalne technologie oraz instrumenty animacji środowiskowej i promocji wolontariatu senioralnego. Funkcjonować będą Samopomocowe Grupy Sąsiedzkie, Kluby Animacji, Punkty Usług Wzajemnych Wolontariat Seniora Zakres wsparcia wynikający z 390 Indywidualnych Ścieżek Reintegracji Seniorów (ISR) zostanie rozszerzony o profilaktykę zdrowia i senioralną GD (128 spotkań animac-profilakt/8 gmin x16 spot) oraz szkolenia i zajęcia praktyczne dla opiekunów fakt (128 zajęć/8 gminx16 szkol). Projekt umożliwi GD i opiekunom dostęp do wiedzy, umiejętności, świadczeń opiekuńczych- zdalne usługi opiekuńczych i medycznych, rehabilitacja domowa i sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Utworzona zostanie wypożyczalnia sprzętu i pom reh, która zaopatrywać będzie mniej sprawnych z GD, podnosić ich standard życia. Aktywność środ 60+ wzmocniona powstanie 8 Rad Seniorów (społ.organy dorad-konsul), które zapewnią wieloletnie, zaplanowane działania na rzecz swojego środowiska. Wieloletnie Plany Anim 60+.Szerokie oddziaływanie projektu możliwe dzięki wewnątrz i międzysektorowej współpracy partnerskiej 9 JST,1 NGO,1 instytucje rynku prac. Trwałość i efektywność gwarantuje współpr. między P oraz współpraca Rad Gmin z Radami Sen. Wszystkie działania proj skoncentrowane na rozwoju usług i wsparciu społeczności w lok. środowisku.