ANIMATOR
Projekt ‘ANIMATOR – Doskonalenie umiejętności personelu opiekuńczego obsługującego osoby z grup szczególnego ryzyka’ nakierowany jest na profesjonalizację i zwiększenie zatrudnienia w sektorze usług opiekuńczych. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji personelu opiekuńczego pracującego w Fundacji oraz zwiększenie aktywności zawodowej wśród osób bezrobotnych, które chcą pracować w obszarze usług opiekuńczych.

Business ManProjekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Realizacja projektu będzie trwała 25 miesięcy: 1 grudnia 2010 – 31 grudnia 2011

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby poszukujące zatrudnienia, spełniające chociaż jedno kryterium:

    • ukończony 45 rok życia,
    • brak kwalifikacji zawodowych
    • kobieta (w tym: kobiety powracające na rynek pracy oraz wchodzące po raz pierwszy
         na rynek pracy)

Do udziału w projekcie zapraszamy również pracowników Fundacji chcących podnieść kwalifikacje zawodowe.
Na zajęciach oferujemy poczęstunek, obiad.
Osobom bez zatrudnienia wypłacimy stypendium za udział w szkoleniu.
Najbardziej aktywnym uczestnikom projektu oferujemy zPlatonic Loveatrudnienie w Fundacji na stanowisku opiekuna / opiekunki.

W projekcie oferujemy BEZPŁATNE ZAJĘCIA I WSPARCIE W PROCESIE POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA ORAZ WYKONYWANIA PRACY OPIEKUNA
ZAJĘCIA DLA PRZYSZŁYCH OPIEKUNÓW
obejmują:

    • opracowanie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym
    • szkolenia wynikające z diagnozy potrzeb uczestnika
    • zakres modułów szkoleniowych:
        - Warsztat pracy opiekuna / opiekunki
        - Gospodarowanie obowiązkami i budżetem domowym klienta
        - Podstawowe choroby i problemy
        - Obsługa klienta trudnego

ZATRUDNIENIE AKTYWNYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W FUNDACJI

ZAJĘCIA DLA PERSONELU FUNDACJI I NOWOZATRUDNIONYCH OSÓB:

    • Szkolenia dla pracowników biura w zakresie standaryzacji usług opiekuńczych
    • Szkolenia dla opiekunów / opiekunek:
        - Wiedza i umiejętności opiekuna
        - Pogłębiony kurs pierwszej pomocy
        - Obsługa klienta zaburzonego psychicznie i uzależnionego
        - Organizacja pracy i zarządzanie warsztatem pracy
        - Wysoka jakość obsługi i profilaktyka wypalenia zawodowego
        - Obsługa komputera i podstawowych urządzeń IT

    • Pogłębione poradnictwo indywidualne i warsztaty psychologiczne
    • Poradnictwo indywidualne doradcy zawodowego
    • Trening pracy – specjalistyczne doradztwo na stanowisku pracy

SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE
Projekt współfinansowany ześrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności
02.12.2010 - Rozpoczęcie działania strony ANIMATOR 2010


    ...Alteri vivas oportet,
 si tibi vis vivere...

Feeding The Birds